راهنمای پذیرفته شدگان:

راهنمای پذیرفته شدگان مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد (بدون آزمون) نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

کد خبر: 747 تاریخ انتشار: 1399/10/18
اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد (پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی) نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399
image

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با تبریک به خواهران و برادرانی که در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور پذیرفته شده اند، اعلام می دارد شرکت کنندگان در دوره مذکور می توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org از نتیجه آن مطلع گردند.

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان برای ثبت نام:

  • جهت دریافت راهنماي پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور روی لینک زیر کلیک کنید:

 

  • جهت دریافت راهنماي پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد براساس سوابق تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور روی لینک زیر کلیک کنید:

مدارکی که لازم است در زمان مراجعه ارائه گردد:

1- پذیرفته‌شدگان مقاطع کاردانی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته لازم اسـت اصـل دیـپلم کامل یا اصل گواهی قبـولی پایـان تحصـیلات نظام قدیم متوسطه یا اصل گـواهی اتمـام دوره پیش‌دانشگاهی ویا اصل گـواهی قبـولی پایـان تحصــیلات نظــام جدیــد متوســطه، بــه همــراه دو سری کپی آنها به همراه داشته باشند.

تذکر 1: چنانچـه پذیرفتـه شـده اصـل مـدرك تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائـه کند، باید متعهد گردد اصل مـدرك را قبـل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهد.

تذکر 2 :پذیرفته‌شدگان مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری تخصصی لازم اسـت اصـل گواهینامه یا دانشنامه و ریزنمرات را بــه همــراه دو سری کپی آنها به همراه داشته باشند.

2- اصــل شناســنامه عکــس‌دار و دو سری کپی از تمـام صـفحات آن (اصـل شناسـنامه صرفاً براي تطبیق خواهد‌بود).

3- اصل و دو برگ فتـوکپی کـارت ملـی (اصل کارت صرفاً براي تطبیق خواهد بود).

4- شـش قطعـه عکـس 4*3 تمـام رخ کـه اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت آنهــا نوشــته شــده باشــد (بــراي مشــمولین 12 قطعه).

5- اصل و دو برگ کپی مدرك مشـخص کننده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته‌شدگان مرد

6- تکمیل کلیه فرم هاي ثبت نام و فرمهـاي مربــوط بــه تعهــدات و ســایر فرمهــایی کــه در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.

7- مشــمولان دیپلمــه‌اي کــه بــا اســتفاده از تعهدات خدمتی وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتـی از خــدمت دوره ضــرورت معــاف مــی‌باشــند و معافیــت آنــان پــس از انجــام تعهــد مقــرر صــادر می‌گردد باید موافقتنامه رسمی از وزارتخانـه یـا سازمان متبوع (چنانچه لطمه‌اي به انجـام تعهـدات وارد نشود) را ارائه دهند.

افرادي کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خدمت وظیفه عمومی هستند براي ثبت‌نام لازم اســت بــا مجــوز وظیفــه عمــومی از خــدمت ترخیص گردند.

8- شــاغلین نیروهــاي نظــامی و انتظــامی جمهوري اسلامی ایران بایستی گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارائه نمایند.

هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی:

1- شهریه پذیرفته‌شـدگان از دو بخـش شـهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسـال تحصیلی از پذیرفته‌شدگان دریافـت مـی گـردد.

عـلاوه بـر دو مـورد فـوق الـذکر پذیرفته‌شدگان مقطع کاردانی ناپیوسته در بدو ورود به دانشـگاه و در ایــن نیمســال بایــد مبلــغ 1/500/000 ریــال و دانشـجویان مقطـع کارشناسـی پیوسـته بایـد مبلـغ 1/730/000 ریــال بــه عنــوان هزینــه خــدمات آموزشی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.

2- کلیه پذیرفته‌شدگان هر دو مقطع کـه قصـد ثبت نام دارند باید مبلغ 50/000 ریال را بـه عنـوان بیمــه دانشــجویی در ســامانه آموزشــیار پرداخــت نمایند.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره هاي زير تماس حاصل نمائيد

09300776696
09300706696

برچسب‌ها : پذیرفته شدگان - کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد

ارسال به دوستان نسخه چاپی


Skip Navigation Links.
نظرات بینندگان
نام :
  پست الکترونیک :
نظر :    فراخوان همکاری در تولید محتوی - پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 1538    ديروز: 2105    اين ماه: 9365    تاکنون : 2546781